При кафедрі діють три студентські геодезичні та землевпорядні гуртки: «Land-U»; «Сучасний геодезист»; «Земля в порядку».


Студентський гурток «Land-U»

Студентський гурток «Land-U» функціонує з 2019 року. Його роботою керує д.т.н., професор кафедри економічної експертизи та землевпорядкування Перович Ігор Львович. Студенти гуртка вивчають актуальні питання землеустрою, правового забезпечення земельних відносин та кадастру. Учасники гуртка приймають участь у науково-практичних конференціях, семінарах, організовують проведення відкритих лекцій та ділових ігор, а також зустрічей із практиками сфери геодезії, землеустрою та правового супроводу земельних відносин.

Цілі та основні завдання роботи гуртка «Land-U»:

– сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів;

– формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;

– розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

– забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових семінарів, конференцій та конкурсів на кращу наукову працю;

– формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в області геодезії та землеустрою;

– підготовка із числа найбільш здатних, активних і встигаючих студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.


Студентський гурток «Сучасний геодезист»

Студентський гурток «Сучасний геодезист» було створено в 2019 році із студентами-геодезистами та оцінювачами землі. Його керівниками є к.т.н., доцент кафедри економічної експертизи та землевпорядкування Вітровий Андрій Орестович та к.т.н., доцент кафедри економічної експертизи та землевпорядкування Смолій Катерина Богданівна. Метою створення даного гуртка є формування в студентів професійних знань та умінь використання новітніх геодезичних приладів, більш детальне вивчення технології використання цих приладів та обробки польових матеріалів, використовуючи сучасні програмні комплекси.

Цілі та основні завдання роботи гуртка «Сучасний геодезист»:

– посилення ролі практики та самостійної і проектної роботи студентів;

– реалізація принципів навчальної конкуренції і кооперації;

– створення умов для формування студентами індивідуальних освітніх траєкторій та підготовки високопрофесійних кадрів з унікальними компетенціями;

– створення умов для застосування отриманих студентами знань і придбання професійних компетенцій безпосередньо в дослідницькому та виробничому середовищі;

– ведення лекторської роботи з розповсюдження знань в галузі науки і техніки, пропаганді наукового світогляду, досягнень вітчизняної та світової науки і техніки;

– розвиток інструментарію наукового прогнозування та планування галузевого і територіального розвитку.


Студентський гурток «Земля в порядку»

Студентський гурток «Земля в порядку» створений в 2019 році з метою поглибленого вивчення професійної діяльності студентів як майбутніх працівників своєї справи, підготовки фахівців для реалізації різного роду проектів землеустрою, проведення природоохоронних заходів, ознайомлення із сучасними технологіями та їх використання у повсякденному житті, а також  для дискусій на засадах різних законопроектів, які приймає ВР України щодо земельних реформ та ринку землі. Керівником гуртка є к.т.н., доцент кафедри економічної експертизи та землевпорядкування Ванчура Роман Богданович.

Цілі та основні завдання роботи гуртка «Земля в порядку»:

– підготовка висококваліфікованих кадрів, які користуються попитом на регіональному ринку праці;

– вивчення передового досвіду і постійне оновлення професійних компетенцій професорсько-викладацького складу;

– формування принципово нового середовища для професійного спілкування науково-педагогічних працівників, що забезпечує обмін ідеями і генерацію інновацій;

– забезпечення кафедри інформацією про заплановані міжвузівські, всеукраїнські та міжнародні семінари, конференції, конкурси тощо;

– проведення регулярних оглядів наукової і науково-популярної літератури, організація творчих зустрічей з вченими-дослідниками;

–  розвиток навичок самостійної роботи з науковою літературою, методології самостійного наукового пошуку, обробки отриманих даних і аналізу результатів, складання та оформлення наукових звітів і доповідей про результати навчально-дослідних робіт.