Інформація про освітні програми

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» здійснюється в межах освітнього рівня «бакалавр».

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» характеризується високим рівнем актуальності, що обумовлено складністю і динамізмом процесів в сферах землекористування, землевпорядкування та охорони земель. Окрім цього, вагомим аргументом щодо посилення значимості спеціальності в сучасних умовах є активний розвиток, поширення та використання передових технологій в практичній діяльності геодезистів та землевпорядників. Зважаючи на це, основним завданням спеціальності є формування висококваліфікованого фахівця, спроможного забезпечувати весь комплекс геодезичних робіт (зйомку місцевості, обробку геодезичних вимірів, винесення їх на місцевість, забезпечення геодезичного контролю за будівництвом тощо) із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; здійснювати комплексну професійну діяльність у сфері землевпорядкування (забезпечувати ефективне використання земель, їх охорону, здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства, забезпечувати ведення земельного обліку тощо); а також забезпечувати формування, обслуговування і використання даних земельного кадастру, землевпорядної документації і т.д.

 

Результатом навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

– розробляти та приймати раціональні рішення щодо розпорядження і використання землі та об’єктів нерухомості, обґрунтовувати доцільність їх купівлі, продажу чи залучення інвестицій;

– формувати нормативні землевпорядні документи, розробляти нормативно-кошторисну інформацію, документацію з відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

– забезпечувати супровід оцінки землі та нерухомого майна, формувати обґрунтовані експертні висновки про їх вартість;

– здійснювати експертизу землі, будівель та споруд на предмет їх відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

– вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення та оновлення даних земельного кадастру.

 

Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», випускник може працювати у сферах:

– геодезії та землеустрою у системі Держгеокадастру;

– відділах архітектури і містобудування;

– інвентаризації та оцінки землі і нерухомого майна;

– будівельних, дослідницьких та проектних організаціях;

– на промислових підприємствах і в геодезичних організаціях;

–  в органах місцевого самоврядування.

 


051 «Економіка»

Студенти які навчаються за освітньо-професійною програмою  «Експертна оцінка землі та нерухомого майна» застосовуючи законодавчу та нормативно-правову базу, методичні підходи займаються організацією та виконанням робіт з оцінки землі та нерухомого майна, формуванням звітів з оцінки.

В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у розроблені різного роду документації, пов’язаної з оцінкою землі та нерухомого. Практичні заняття проводяться з використанням сучасного навчального обладнання та програмних продуктів. В період дослідницької практики за темою магістерської роботи студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.

Ключові результати навчання:

Знання і розуміння:

 • Правової та методичної основи проведення оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна;
 • Методів і засобів використання ГІС-технологій при оцінці нерухомості;
 • Нормативно-правового регулювання іпотечного кредитування
 • Методичних засад оцінки майнових прав.
 • Методологічних основ прогнозування та розвитку ринку нерухомості.
 • Принципів і способів здійснення державного контролю оцінки нерухомості.

Застосування знань:

 • Проведення нормативної та експертної грошової оцінки землі;
 • Проведення оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав;
 • Використання ГІС-технологій при оцінці нерухомого майна;
 • Планування та прогнозування розвитку ринку нерухомості для управлінських цілей;
 • Формування та рецензування звітів про оцінку;
 • Розроблення проектів регулювання ринків нерухомості та земельних ресурсів.

Формулювання суджень:

 • Здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку земельних ресурсів;
 • Здатність застосовувати на практиці методи аналізу ринку;
 • Здатність виконувати економіко-планувальне зонування території;
 • Здатність розраховувати нормативну та експертну грошову оцінку земель використовуючи різні методичні підходи;
 • Здатність вирішувати питання використання нерухомості на користь вирішення соціально-економічних завдань.

Випускник в галузі експортної оцінки землі та нерухомого майна може займати такі посади: науковий співробітник (аналіз ринку нерухомості, соціально-економічних перспектив розвитку території, бізнес-планування, маркетингові дослідження ринку землі та нерухомого майна, розроблення нових методів оцінки), оцінювач (оцінка землі, нерухомого майна, паїв, цілісних майнових комплексів, майнових прав), викладач, асистент вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, консультант по маркетингу (ринок земель), керівник проектів та програм у сфері матеріального та нематеріального виробництва, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу.

 

 

 

 

 

НАШІ УСПІХИ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК

Наші студенти та наші випускники – це наша гордість. Серед них, багато переможців предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт, що підтверджує високий рівень підготовки на кафедрі. Серед наших випускників багато керівників, науковців, спеціалістів у сфері економіки, менеджменту, бізнесу, юриспруденції, природокористування та еколого-природоохоронної діяльності.

 

Навчання на кафедрі економіки біоресурсів та природокористування не обмежується навчальними аудиторіями. Наші студенти мають можливості для гармонійного розвитку особистості. Вони займаються у численних спортивних секціях (футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, настільний теніс, важка та легка атлетика, інші види спорту), гуртках художньої самодіяльності, приймають участь у творчих та культурно-масових заходах в межах та поза межами Університету. Працівники кафедри економіки біоресурсів та природокористування організовують та забезпечують сприяння у проведенні навчальних та пізнавальних екскурсій на передові підприємства та установи регіону, в природно-заповідні та визначні культурно-історичні місця України.