Колектив кафедри економічної експертизи та землевпорядкування здійснює підготовку за такими напрямами:

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»;

на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»;

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»;

на четвертому (науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Експертна оцінка землі та нерухомого майна».


Освітня програма «Експертна оцінка землі та нерухомого майна», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Дана ОП передбачає надавати теоретичні знання та практичні уміння і навички для підготовки висококваліфікованих фахівців із поглибленими знаннями з геодезії, землевпорядного проектування та державного земельного кадастру, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері землеустрою із застосуванням сучасних геодезичних приладів та технологій. Базові знання, уміння та навички дозволять вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання. Теоретична та практична фахова підготовка забезпечить формування і розвиток програмних компетентностей для виконання завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі із широкими можливостями працевлаштування. Невід’ємною частиною мети ОП є підготовка конкурентоспроможних фахівців і задоволення попиту на ринку праці в регіоні, зокрема в об’єднаних територіальних громадах, органах місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, землевпорядних організаціях.

Освітньо-професійна програма зорієнтована на забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б отримали глибокі знання для виконання професійних завдань виробничого та інноваційного характеру в галузі геодезії та землеустрою, включаючи застосування сучасних геодезичних приладів і технологій при виконанні землевпорядних робіт, а також методики розробки та планування заходів зі створення сприятливого середовища і поліпшення природних ландшафтів, системи заходів із збереження, відновлення й підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель від негативних явищ із застосуванням теоретичних та практичних знань щодо методів наукових досліджень, різних способів організації території та формування правового режиму землекористування. ОП базується на сучасних наукових знаннях у сфері землеустрою, геодезії та земельного кадастру. Структура програми передбачає динамічне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних землевпорядних задач на різних ієрархічних рівнях, здійснення техніко-економічного обґрунтування землевпорядних проектів, організації професійної діяльності і планування в землекористуванні, оцінки та експертизи земельних ресурсів і пошук механізмів їх раціонального використання.

Освітня програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з геодезії та землеустрою передбачає обов’язкове вивчення сучасних технологій та отримання навичок користуватись новітніми геодезичними приладами та програмним забезпеченням. Дає можливість для багатопрофільної підготовки фахівців та орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можливе подальше професійне та наукове зростання в галузях геодезії та землеустрою. Практична зорієнтованість даної програми направлена на вирішення нових завдань і проблем стосовно збору та аналізу геопросторових даних, їх відображення на картах і планах, оцінки та експертизи земельних ресурсів і пошук механізмів раціонального їх використання. В освітньому процесі використовуються інноваційні технології та науково-практичні досягнення у галузі геодезії та землеустрою. Програма передбачає організацію науково-практичних семінарів та круглих столів із залученням практиків у сфері геодезії та землеустрою.

Результатом навчання за  освітньою програмою «Експертна оцінка землі та нерухомого майна», спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

– застосовувати теорії, принципи, методи фізико-математичних, природничих, соціально-економічних, інженерних наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою;

– обирати та використовувати ефективні методи, технології та обладнання для здійснення професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою;

– виконувати дистанційні, наземні, польові та камеральні дослідження, інженерні розрахунки з опрацювання результатів досліджень, оформляти результати досліджень, готувати звіти при вирішенні завдань геодезії та землеустрою;

– збирати, оновлювати, опрацьовувати, критично оцінювати, інтерпретувати, зберігати, оприлюднювати і використовувати геопросторові дані та метадані щодо об’єктів природного і техногенного походження;

– здійснювати геодезичний моніторинг земної поверхні, природних об’єктів та інженерних споруд;

– обирати і застосовувати інструменти, обладнання, устаткування та програмне забезпечення, які необхідні для дистанційних, наземних, польових і камеральних досліджень у сфері геодезії та землеустрою;

– розробляти документацію із землеустрою та з оцінки земель, кадастрову документацію, наповнювати даними державний земельний, містобудівний та інші кадастри;

– здійснювати геодезичні, картографічні та землевпорядні роботи із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження фізичної поверхні Землі, форм, розмірів та гравітаційного поля Землі, проводити виміри на поверхні для відображення її у планах та картах тощо.


Освітня програма «Експертна оцінка землі та нерухомого майна», спеціальність 051 «Економіка»

Метою цієї ОПП є підготовка фахівців у царині економіки та управління підприємством, здатних розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо розвитку економічних суб’єктів в умовах сучасних викликів, розв’язувати складні задачі та вирішувати проблеми у сферах корпоративного управління, оцінки бізнесу й капіталізації компанії, визначення ключових векторів стратегічних змін, використання сучасних моделей, методів та інструментів проект-менеджменту в процесі планування, контролю й координації впровадження змін на підприємстві, оптимізації елементів ланцюга доданої вартості компанії, вибору й формування інноваційної стратегії відповідно до умов бізнес-середовища, проведення експертної оцінки землі та нерухомого майна.

Освітньо-професійна програма зорієнтована на глибоке вивчення теоретичних положень і здобуття прикладних навичок та умінь у сфері експертної оцінки землі та нерухомого майна. Програма сфокусована на формування навичок ухвалення рішень на основі результатів стратегічного аналізу, аналізу елементів ланцюга доданої вартості підприємства, даних щодо оцінки основних параметрів бізнес-процесів, організації та виконання оціночних робіт. Програма передбачає формування знань щодо інноваційних стратегій та управлінських алгоритмів, які забезпечують їхню реалізацію, механізмів забезпечення реалізації стратегічних змін на підприємстві, алгоритму проведення експертної оцінки землі та нерухомого майна. 

Програма зорієнтована на підвищення рівня теоретичних знань про експертну оцінку землі та нерухомого майна, набуття прикладних навиків оціночної діяльності, розробки стратегії управління земельними ресурсами та нерухомістю, створення та управління вартістю в умовах інформаційної економіки, впровадження інноваційних технологій та науково-практичних досягнень у галузі експертної оцінки землі та нерухомого майна. Передбачає переддипломну практику на підприємствах різних організаційно-правових форм та форм власності.

Результатом навчання за  освітньою програмою «Експертна оцінка землі та нерухомого майна», спеціальності 051 «Економіка»  є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

– застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень;

– збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки;

– використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження;

– формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і
відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси;

– застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проектів у соціально- економічній сфері;

– планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення;

– оцінювати ринковий та структурний потенціал суб’єкта господарювання на реалізацію стратегії відповідно до умов бізнес-середовища, створювати і запроваджувати моделі управління оціночними проектами;

– застосовувати ГІС-технології для проведення автоматизованої грошової (нормативної та експертної) оцінки земельних ділянок і відповідне програмне забезпечення для проведення автоматизованої оцінки об’єктів нерухомості;

– надавати послуги з оцінки нерухомості, працюючи компетентно, вибираючи стандарт, базу, методи і процедури оцінки відповідно до мети та виду об’єкта оцінки, організовувати і методично забезпечувати оцінку нерухомого майна за допомогою ГІС-технологій.


Наші успіхи та гармонійний розвиток

Наші студенти – це наша гордість! Серед них багато переможців конкурсів наукових робіт, що підтверджує високий рівень підготовки на кафедрі. Серед наших випускників багато керівників, науковців, спеціалістів у сфері економіки, менеджменту, бізнесу, юриспруденції та природокористування.

Навчання на кафедрі економічної експертизи та землевпорядкування не обмежується навчальними аудиторіями. Наші студенти мають можливості для гармонійного розвитку особистості. Вони займаються у численних спортивних секціях (футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, настільний теніс, важка та легка атлетика, інші види спорту), гуртках художньої самодіяльності, приймають участь у творчих та культурно-масових заходах в межах та поза межами університету. Працівники кафедри економічної експертизи та землевпорядкування організовують та забезпечують проведення навчальних та пізнавальних екскурсій на передові підприємства та установи регіону, в природно-заповідні та визначні культурно-історичні місця України.